Skomagergade 17

Skomagergade 17

Foto KB 2014

Ejendommen er fra omkring 1880/1881, hvor forgængeren - et gammelt "ildebrandshus" fra tiden kort efter branden i 1735 - blev nedrevet i 1880 og et nyt bygget - måske med dele af det gamle fundament.

 

I dag er Skomagergade 15 og Skomagergade 17 sammensmeltet til een matrikel - hver med deres karakteristiske ydre, men på de indre linier er der lejemål på tværs af de gamle matrikelskel - mest tydeligt f.s.v. angår forretningen H&M, der fylder facaden i nr. 17 ud mod Skomagergade, men har lokaler, der strækker sig ud til butiksarkaden under nr. 15, og er meget synlig ved "bagindgangen" fra Schmeltz Plads.

 

Ejendommen gennemgik en større om- og tilbygning i slutningen af 90'erne - og i den forbindelse blev et gammelt baghus fra omkring 1735, som stadig stod tilbage, revet ned for at gi' plads til en ny bagbygning.

 

Arbejdet med at ombygge/renovere nr. 15 omkring 1998/2000 indebar bl.a. en supplerende udgravning af en eksisterende kælderetage under bygningen. Det betød at bygningen var "svævende" i en periode - præcis den samme byggeteknik, som blev anvendt også i Skomagergade 19 i perioden 1997/98. Noget af en udfordring, som billedet viser.

 

I forbindelse med kælderudgravningen fandt man en flaske indmuret i fundamentet, og i flasken lå et dokument med årstallet 1880, hvilket sandsynliggør, at nedrivning er sket i 1880, og at nybyggerier påbegyndt samme år, og har stået færdigt omkring 1880/81 og ikke i 1883 som tidligere antaget.

 

Det var arkitekt M.A.A. Claus B. Hansen der forestod renoveringen af både nr. 15, 17 og 19, og han beskrev i Jul i Roskilde årgang 2000 projektet og baggrunden for dette.

 

Man kan mene meget om nybygningerne generelt i Skomagergade, men her bør bygherrer og arkitekt roses for bevidst at ha' valgt at give de tre bygninger hver deres særpræg.

 

Du kan læse den fint illustrerede artikel her

 

 

Dagbladet juni 1998

Lokalhistorisk arkiv - 1988

Der var i forbindelse med byggeprojektet i slutningen af 1990'erne, fra ejerens side var et ønske om at foretage en udbygning bagtil.

Det forudsatte en nedrivning af et gammelt baghus.

Meget tyder på, at det ikke var det oprindelige baghus fra omkring 1735, da det er beskrevet som værende i een etage og lerklinet så sent som i 1761.

Det eksisterende baghus må således være af noget nyere dato

 

Der var dog mange meninger om nedrivningen

 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Roskilde Museum og dele af det politiske landskab ønskede at bevare det gamle bindingsværkshus, men et flertal i Byrådet var enige om, at omkostningerne ved en bevaring var urimeligt store, da det i givet fald stort set skulle nedbrydes og genopbygges, og i vidt omfang med nye materialer, hvilket i sig selv kunne gøre "bevaringen" problematisk.

 

Allerede i 1980, havde der i forbindelse med borgermøder, omkring vedtagelsen af en ny lokalplan for området, været røster fremme om at sikre det gamle hus, men det blev altså nedrevet i juli 1998.

 

Et billede af baghuset fra 1961 viser et hus i forfald, så selv om senere billeder af det ydre måske ser lidt bedre ud, lurer mistanken om "et sminket lig". Tanken om at bevare huset i 1988 var på mange måder prisværdig, men det var af flere årsager nok allerede for sent ! Henset til den udvikling der allerede var sket i det omkringliggende område - og siden er sket - ville det nok ha' gjort baghuset til en "fremmed fugl" på stedet - hvor uretfærdigt og bagvendt det end måtte forekomme !

 

 

 

Lokalhistorisk arkiv - foto Børge Dahl -1961

Isenkræmmer Kelp var i mange år en markant facade i Skomagergade. Forretningen startede faktisk på det gamle Rådhustorv nr. 8 i 1911 ( hvor Kelp købte Thorvald Fischers forretning grundlagt 1864), men flyttede siden - sandsynligvis en gang i 1930'erne - til Skomagergade 17, hvor forretningen var indtil dens ophør i 1988.

 

Efter Kelp rykkede dametøjsforretningen McCoy ind i en den ombyggede stueetage, hvor den var i en kortere årrække, hvorefter den flyttede til Algade 9.

 

Lokalhistorisk arkiv - 1988

Lokalhistorisk arkiv - 1987

Jul i Roskilde 1950

Fra postkort - formentlig i 1930'erne

Fugleskydningsskiven fra 1923 - skydebrødre i gemytligt kortspil og skydemålet i Trægårdens have i baggrunden

Lokalhistorikeren Fanny Fang skriver i "Jul i Roskilde" i 1931, at Vett & Wessel - senere Magsin du Nord - havde sit første udsalg her, inden forretningen blev åbnet på adressen Algade 7. En anden kilde fortæller at navnet Vett & Wessel kom til byen i 1883, og det passer jo som fod i hose med at denne forretning har været en af de helt tidlige lejere i den ejendom, som sandsynligvis blev opført på stedet i 1880.

 

Fanny Fang fortsætter med at fortælle, at der siden i en årrække fulgte "Carl A.E. Petersens udstyrs- og legetøjsforretning".

Meget tyder på, at det er denne forretning, som så i 1917/18 afløses af isenkræmmer Faurholt. Christian Faurholt var så heldig i 1923 at indtræde i rækken af fuglekonger i fugleskydningsselskabet - desværre var han ikke så heldig med driften af sin isenkramforretning, som han må afhænde til isenkræmmer A. Bolvinkel. På sit facadeskilt skriver han "Faurholts eftf.". En gang i 1930'erne overtager isenkræmmer P. Kelp forretningen, og det er det navn, som lidt ældre nulevende Roskildensere forbinder med bygningen.

 

Du kan læse Fanny Fangs beskrivelse af Skomagergade 17 og de omkringliggende ejendomme her

 

Annonce Turisthåndbogen 1906

Lokalhistorisk arkiv - før 1880

Den tidligst kendte ejendom på stedet blev opført i årene lige efter at den store brand i 1735 havde lagt store dele af Skomagergade øde.

 

En ejendom som denne blev kaldt "et ildebrandshus".

 

Da ejendommen sandsynligvis blev revet ned i 1880, er billedet fra før dette tidspunkt, men nok ikke så mange år, da fotografiet først der var ved at finde indpas.

 

Laugsskiltet til venstre for døren viser, at her bor der en glarmester Olsen, og de varer, der er stillet frem foran huset, tyder på at der har været en forretning med trævarer, koste, måske kurve.

 

Vi ved, at købmand Peter Lützhøft drev sin forretning på stedet fra 1829 til 1872, og han var den første af familien Lützhøft i Roskilde. Han var farbror til de senere så kendte købmandsbrødre Anton og Elias Oluf Lützhøft.

 

Senere var der en lille beværtning på stedet - navnet kendes ikke, men Fanny Fang fortæller i 1931, at skiltet på beværtningen viste en svane, så det er i hvert fald ikke svært at gætte !

 

Dette billede har været vist i nogle sammenhænge med en tilføjelse om, at O.H. Schmeltz - byens store velgører - skulle ha' boet her i årene omkring 1840/1850, men det beror på en misforståelse.

 

Folketællingen 1850 viser ganske vist, at Schmeltz bor i nummer 17, men det er altså matrikel nr. 17 og ikke gadenummer 17.

Gadenumre vandt først indpas omkring århundredeskiftet.

 

Den korrekte adresse for Schmeltz er derfor Skomagergade 9.

Det skulle det være sikkert og vist, at maleren L.A. Ring benyttede kurvemager Møller fra Skomagergade 17 som model til sit billede fra 1926 "Foråret og den gamle mand".

 

Møller har sandsynligvis - sammen med Vett & Wessel - været blandt de tidligste lejere i den nye ejendom - og Møller boede i kælderetagen - nogle trin ned til en sikkert lavloftet kælder.

 

Hans Rønø har i "Fra gamle dage i Roskilde" årgang 1963 givet en ganske kort beskrivelse af L.A. Rings tid i Roskilde, og herunder omtalt dette værk.

 

Du kan læse beskrivelsen her

 

 

L.A. Ring 1926 : "Foråret og den gamle mand"

Den tidligste afbildning af Skomagergade 17 er fra 1874.

 

Købmand Galberg blev fuglekonge det år, og hans malede skive skulle naturligvis vise hans købmandsbutik i Skomagergade 15 - den nu ombyggede "Hotel Postgaarden".

 

Heldigvis tog kunstneren også et kig lidt længere ned ad Skomagergade, så også nr. 17 fremtræder, som vi senere ser den på et fotografi.

 

 

Fugleskydningsskive 1874 - foto Bennie Hansen

Udsnit af fugleskydningsskive fra 1874