Skomagergade 11-13

Skomagergade 11-13

Foto KB 2015

Ejendommen med adressen Skomagergade 11-13 indeholder faktisk også adressen Skomagergade 15A.


Skiftende supermarkeder og supermarkedskæder har i årene siden opførelsen i 1968 boet i  denne ejendom. Lige nu er navnet MENY - tidligere SuperBest, og tidligere endnu  Strandberg, Favør, HAMI....


Ejendommen er bygget i 2 etaper.

Den første etape stod færdig i 1968, og den omfattede nr. 11 og  naboejendommen nr. 13 mod vest, hvor slagtermester Lehmann Weng havde forretning, og senere blev yderligere en naboejendom mod vest( Skomagergade 15A), hvor boghandler Henrik Jensen havde forretning,  nedrevet i juli 1969 og udvidelsen af nr. 11-13 gennemført.


Skomagergaden 15A var oprindeligt bygget nogenlunde samtidig med 15B i 1738.


Ejeren af 15B tilkøbte nabogrunden mod øst og bebyggede den med en ejendom lidt højere end 15B, som oprindeligt bar navnet Hamborger Herberg, senere Postgården. Der var ingen speciel sammenhæng mellem de to ejendomme ud mod Skomagergade, men de havde fælles indgang gennem porten og delte gårdspladsen. I 1968/69 skiftede nr. 15A så igen ejer, og blev indlemmet i Skomagergade 11-13.


Den nye nabo mod vest - Passagen - havde egentlig adressen Skomagergade 15 B, men da nr. 15A forsvandt og inddraget i adressen Skomagergade 11-13 faldt nummerrækkefølgen naturligt på plads.


Det er vanskeligt at se den nuværende ejendom ( og et par andre i nærheden) som en arkitektonisk berigelse af Skomagergade - ikke mindst når man ser de tidligere ejendomme, men det lå ikke i tiden at stille de æstetiske krav, som man heldigvis gør i dag. Til gengæld må man heller ikke være blind for at bygninger nedslides, og lovgivningskrav til indretning og sikkerhed til stadighed øges, ligesom hensynet til både medarbejdernes arbejdsmiljøforhold og bygningernes generelle funktionalitet også skal tilgodeses, så det er ikke helt uforståeligt at konklusionen kunne blive et nybyggeri. Til gengæld kunne man godt ha' ønsket sig en lidt mere visionær arkitektur med hensyntagen til omgivelserne, men på tidspunktet var der åbenbart en anden opfattelse af hvordan en moderne forretningsejendom skulle se ud.

Lokalhistorisk arkiv -1997

Hvis man ser bort fra facadeskiltet, kunne dette billede fra 1997 såmænd lige så godt være taget i dag.


Det er også ret sandsynligt, at det forlængst er gået i glemmebogen, at den del af bygningen, som ligger til højre for trappeopgangen med nr. 13 først kom til i 1969/1970.

En avisannonce fra 1985 vidner dels om en periode, hvor der stod FAVØR på facadeskiltene - og en svunden tid med et andet prisniveau.

side af  Roskilde Avis marts 1985

 udlånt af Birthe Appelt Thestrup

Skomagergade 11

Kolonialhuset HAMI er etableret i 1920'erne af købmand H.Mikkelsen Hansen og en kompagnon, og de drev tilsvarende forretninger i flere større provinsbyer, men opgav kompagniskabet i 1932 og delte forretningerne, hvor H.Mikkelsen Hansen overtog forretningerne i Roskilde, Holbæk og Ringsted.  I 1939 åbnede kafferestaurant Hami med sønnen Egill Mikkelsen Hansen og Chr. Mathiesen som ejere.


Hami omtales i 1943 i et skrift om nogle af byens virksomheder, som du kan læse her

"Byens virksomheder" 1943

Roskilde Dagblad 30/8-1939 - affotograferet af Claus Lindenbjerg 

Der annonceres i Roskilde Dagblad onsdag den 30. august 1939, hvorefter det kan konstateres, at HAMI Kafferestaurant åbner fredag den 1. september 1939.


Kaffekomplet for en krone, og mulighed for at komme i en aflukket telefonboks - ja det var andre tider.


Roskilde Lokalarkiv omkring 1910

Roskilde Lokalarkiv omkring 1907

Ostermann's Manufacturhandel var i mange år en karakteristisk del af bybilledet i Skomagergade.


Grundlagt 1860 jfr. facadeskiltet, men billederne er taget efter 1874, da naboen Roskilde Tidende først startede sit virke der.


Billedet fra omkring 1910 viser, at der er skiftet facade efter 1907. Denne type facade med glasskilte ses flere steder - Schmidts konditori i Algade 15 får en sådan facade i 1914, og Monopol lidt længere ned ad Skomagergade får også dette karakteristiske udseende, da der åbnes i 1923.


Dateringen af billedet med brolæggerne kan med rimelig stor sandsynlighed fastlægges til 1893. Den firemandsbetjente "brolæggerjomfru" har en tydelig påskrift 19/9 93 -

Bygningen bag brolæggerne er tydeligvis den ombyggede udgave af Ostermann.


Boghandler Bent Flensborg har udgivet billedet fra 1907 som postkort, og han har i den forbindelse skrevet : "Lise Nørgaard har fortalt mig, at det nok mest var den, der var model til "Damernes Magasin" i "Matador"


I 2017 skriver cand.mag. Per Steenholdt en kort artikel i avisen "Paperboy" om Ludvig Ostermann, Damernes Magasin og privatboligen på Weysegangen 4.

Du kan læse artiklen her


Et lille kuriosum: På de to øverste billeder ser man tydeligt - i hvert fald i forstørrelse - at der lige under flagstangen på husfacaden står No 18. uagtet at det er nr. 11 og ligger blandt de ulige numre.

Forklaringen er den, at man formentlig helt op i 1890'erne i visse tilfælde har benyttet ejendommens matrikelnummer som identifikation.

Ejendommen i nr. 11 havde matrikelnummer 18, men ved folketællingen i 1890 kan man se at der er skiftet matrikelnummer for hele gaderækken, og nr. 11 har nu matrikelnummer 247.

Udlånt af Lars Rasmussen - 1893

Roskilde Dagblad 15. april 1912

Skomagergade 13

Lokalhistorisk Arkiv omkring starten af 1960'erne

Illustration fra "Danske byer og deres mænd" udgivet 1917

Frem til omkring 1966 var der en slagterforretning i nr. 13. I den sidste tid var det slagtermester Lehmann Weng.


Mange år tidligere var der i stueetagen i Skomagergade 13  salg af beklædningsgenstande - først var det primært herreekvipering, men siden specialiserede forretningen sig med børnetøj.


På billedet ser man til venstre for Christine Erbes forretning indgangen til baghusets virksomhed "Jensen - Salteri og Røgeri", og til højre i nr. 15A er på tidspunktet Chr. Harnacks lædervareforretning.


Billedet kan dateres til tiden mellem 1904, hvor Lædervareforretningen etableres i nr. 15A, og 1917, hvor boghandler Henrik Jensen flytter ind i lokalerne.


Det forekommer sandsynligt at billedet er taget omkring 1916 til brug for udgivelsen af "Danske byer og deres mænd" i 1917
Dagbladet maj 1898

Dagbladet maj 1899

Dagbladet nov. 1915

En forretningsadresses skæbne kan ret præcist følges via annonceringer i Roskilde Dagblad.  Chr. Harnack holder udsalg i 1898 begrundet med "Handels-Ophævelse", hvilket vel skal forstås som forretningsophør. Hvor længe udsalget varer og hvornår Harnach forlader adressen vides ikke, men vi kan se at Andreas Erbe åbner en tilsvarende forretning på stedet i maj 1899. Da Erbe falder bort, er det enken Christine, der fører forretningen videre, og det ser ud som om at det er hende der specialiserer sig i børnetøj, og navnet må være så godt indarbejdet, at da T.Hald overtager forretningen, vælger han at kalde den "Christine Erbes Eftf. (Th.Hald)"

Der findes kun yderst sparsomt billedmateriale fra Skomagergade 13.


Der er så vidt vides kun to billeder af hele facaden ( fra tiden lige før 1966 og et fra omkring 1917), og så et Hude-foto af baghuset, hvor der var salteri og røgeri.


Det var mange år før køleskabet og dybfryseren blev opfundet, så behovet for at kunne langtidsopbevare diverse fødevarer var absolut en nødvendig ting, så mange Roskildensere har sikkert haft deres gang ind til baghuset i nr. 13


Baghuset var som det kan ses i 2 plan  - lyst kalket og med tegltag og en trappe op til det, der sikkert har været alm. beboelse.


Under halvtaget til venstre side er røgvarerne blevet hængt ud til afsvaling - og mon ikke den stor runde tønde er fyldt med salt !


Både forhus og baghus blev nedrevet i 1966, da den nye forretningsejendom skulle bygges.


Lokalhistorisk arkiv, Hude -  1905

Roskilde Avis 27. oktober 1856

I 1848 erhverver hattemager Johan Jacob Pætges ( 1808-1871) ejendommen, og man må formode at han har haft sin hattemagervirksomhed i stueetagen ud mod Skomagergade.

Pætges drev sin virksomhed på stedet frem til sin død i 1871.


Som det fremgår af en annonce fra 1856, etablerer han det år en røgeri- og salterivirksomhed i baggården - en virksomhed som stadig var kørende i 1916 og sikkert også længere.


Johan Jacob Pætges og hans bror skomager Joseph Frederik Pætges (1809-1876), som drev sin skomagervirksomhed i Algade 36, var et par absolut kendte profiler i byen.

Hattemageren og røgeriejeren var også byens torvemester i mange år, og dertil var han politibetjent og medlem af borgervæbningen.


Skomageren havde ikke mindre travlt som oldermand for skomagerlauget fra 1840-1868, tambourmajor i borgervæbningen, bedemand og medlem af ligbærerlauget, formand for fugleskydningsforeningen fra 1861-1876, og dertil festarrangør ved klubballer og forsanger ved mange fester.


De var ud af en større søskendeflok på 8-9 stykker opvokset i København, og vi ved at yderligere en yngre bror - Anton Pætges - lagde vejen forbi Roskilde, idet han som skuespiller medvirkede ved en forestilling på hotel Prindsen i 1850 - og den mest kendte af søskendeflokken var såmænd skuespillerinden Johanne Louise Heiberg, der dog så vidt vides ikke plejede omgang med brødrene i Roskilde.


Lokalhistorikeren Eva Tønnesen har i sin bog om "Gæve og grumme mænd i Roskilde" ( årbog 2018 for Historisk Samfund for Roskilde Amt) skrevet ganske underholdende om de to Pætges-brødre.


Du kan læse artiklen her

Skomagergade 15A

Lokalhistorisk arkiv , foto Fl. Steensbech 1969

I 1969 forsvandt ejendommen Skomagergade 15 A - og dermed Henrik Jensens boghandel, som havde ligget der siden 1917.  Inden da boede Henrik Jensen i Skomagergade 9, hvor han etablerede sig  i 1911. Boghandler Henrik Jensen drev forretningen i 50 år frem til sin død i 1961, hvor enken og deres søn drev forretningen videre indtil den lukkede i 1968


Billedet med byggetomten er pladsen mellem Hami ( nr. 11-13)  og Passagen ( nr. 15B) og på facadebilledet kan man dels se den tomme bygning og dels at Hami Supermarked på tidspunktet ikke havde samme udstrækning som i dag.


Lokalhistorisk arkiv , foto Fl. Steensbech 1968

Lokalhistorisk arkiv , omkring 1935

Henrik Jensens boghandel umiddelbart før lukningen og på et tidspunkt i 1930'erne - 1935 eller kort tid derefter, for et nærstudium af plakaterne i døren viser en film- og en pladeudgivelse, som i begge tilfælde fandt sted i 1935


Dagbladet oktober 1917

Der findes ganske mange eksempler på at forretningerne i byens hovedgade holdt flyttedag, når mere attraktive lokaler blev ledige. Det gjorde sig også gældende for Henrik Jensens boghandel, som må ha' haft trange kår i Skomagergade 9 - men til gengæld fandt lokaler i nr. 15A, som gjorde fyldest fra oktober 1917 og helt frem til 1968.


Lokalhistorisk arkiv, 1904

Indtil 1904 fremstod ejendommen som en beboelsesejendom med høj kælder, og er let genkendelig i forhold til den ombygning der må ha' fundet sted dette år, hvor læderhandler Pfeiffer ser ud til at ha' etableret sig.


Det er næppe den oprindelige ejendom fra lige omkring 1738 vi ser - så vi kender ikke umiddelbart udseendet af den østlige fløj, som blev tilføjet til naboejendommen nr. 15B - Hamborger Herberg.


Grunden har formentlig været en brandtomt, og fristende for ejeren af Hamborger Herberg, som på den måde fik tilført god gårdsplads, og kunne tilbyde fælles indgang til denne.


Ejendommen på billedet er således sandsynligvis opført senere. Aftegningen af et skilt ved kældernedgangen antyder, at der tidligere har været en form for forretning i kældereren, og Fanny Fang fortæller da også i 1934, at der var indrettet værtshus her "helt op til vores tid".


Det er interessant at se en smule af nr. 13, hvor Christine Erbe drev sin forretning med børnetøj.

Til højre aner man lige skiltningen med Gl. Postgaards gårdsplads og staldrum.


På billedet af Christine Erbes facade ser man omvendt en smule af nr. 15 - lige præcis nok til at man kan se postkassen.


Så sent som i 1964 kunne man i porten ind til gården bag nr.15A og 15B se "beviset" på at de to ejendomme har en fælles fortid. I porten ser man her til venstre tre trappetrin, som kun kan ha' ført op til en dør ind til nr. 15A

Lokalhistorisk arkiv, Henrik Clausen, 1964