Skomagergade 11-13

Skomagergade 11-13

Foto KB 2015

Ejendommen med adressen Skomagergade 11-13 indeholder faktisk også adressen Skomagergade 15A.


Skiftende supermarkeder og supermarkedskæder har i årene siden opførelsen i 1968 boet i  denne ejendom. Lige nu er navnet MENY - tidligere SuperBest, og tidligere endnu  Strandberg, Favør, HAMI....


Ejendommen er bygget i 2 etaper.

Den første etape stod færdig i 1968, og den omfattede nr. 11 og  naboejendommen nr. 13 mod vest, hvor slagtermester Lehmann Weng havde forretning, og senere blev yderligere en naboejendom mod vest( Skomagergade 15A), hvor boghandler Henrik Jensen havde forretning,  nedrevet i juli 1969 og udvidelsen af nr. 11-13 gennemført.


Skomagergaden 15A var oprindeligt bygget nogenlunde samtidig med 15B i 1738.


Ejeren af 15B tilkøbte nabogrunden mod øst og bebyggede den med en ejendom lidt højere end 15B, som oprindeligt bar navnet Hamborger Herberg, senere Postgården. Der var ingen speciel sammenhæng mellem de to ejendomme ud mod Skomagergade, men de havde fælles indgang gennem porten og delte gårdspladsen. I 1968/69 skiftede nr. 15A så igen ejer, og blev indlemmet i Skomagergade 11-13.


Den nye nabo mod vest - Passagen - havde egentlig adressen Skomagergade 15 B, men da nr. 15A forsvandt og inddraget i adressen Skomagergade 11-13 faldt nummerrækkefølgen naturligt på plads.


Det er vanskeligt at se den nuværende ejendom ( og et par andre i nærheden) som en arkitektonisk berigelse af Skomagergade - ikke mindst når man ser de tidligere ejendomme, men det lå ikke i tiden at stille de æstetiske krav, som man heldigvis gør i dag. Til gengæld må man heller ikke være blind for at bygninger nedslides, og lovgivningskrav til indretning og sikkerhed til stadighed øges, ligesom hensynet til både medarbejdernes arbejdsmiljøforhold og bygningernes generelle funktionalitet også skal tilgodeses, så det er ikke helt uforståeligt at konklusionen kunne blive et nybyggeri. Til gengæld kunne man godt ha' ønsket sig en lidt mere visionær arkitektur med hensyntagen til omgivelserne, men på tidspunktet var der åbenbart en anden opfattelse af hvordan en moderne forretningsejendom skulle se ud.

Lokalhistorisk arkiv -1997

Hvis man ser bort fra facadeskiltet, kunne dette billede fra 1997 såmænd lige så godt være taget i dag.


Det er også ret sandsynligt, at det forlængst er gået i glemmebogen, at den del af bygningen, som ligger til højre for trappeopgangen med nr. 13 først kom til i 1969/1970.

En avisannonce fra 1985 vidner dels om en periode, hvor der stod FAVØR på facadeskiltene - og en svunden tid med et andet prisniveau.

side af  Roskilde Avis marts 1985

 udlånt af Birthe Appelt Thestrup

Skomagergade 11

Kolonialhuset HAMI er etableret i 1920'erne af købmand H.Mikkelsen Hansen og en kompagnon, og de drev tilsvarende forretninger i flere større provinsbyer, men opgav kompagniskabet i 1932 og delte forretningerne, hvor H.Mikkelsen Hansen overtog forretningerne i Roskilde, Holbæk og Ringsted.  I 1939 åbnede kafferestaurant Hami med sønnen Egill Mikkelsen Hansen og Chr. Mathiesen som ejere.


Hami omtales i 1943 i et skrift om nogle af byens virksomheder, som du kan læse her

"Byens virksomheder" 1943

Foto Børge Ellebæk i 1940'erne

Foto Børge Ellebæk i 1939

Det ser ud til at ejendommen i 1939 har fået en ny facade, og at billedet er taget lige før der er opsat facade/navneskilt.


Længere mod vest ser vi nr. 13 med en p.t. ukendt forretning som siden skulle blive Lehmann Wengs slagterforretning - og så 15a med boghandler Henrik Jensen

Roskilde Dagblad 30/8-1939 - affotograferet af Claus Lindenbjerg 

Der annonceres i Roskilde Dagblad onsdag den 30. august 1939, hvorefter det kan konstateres, at HAMI Kafferestaurant åbner fredag den 1. september 1939.


Kaffekomplet for en krone, og mulighed for at komme i en aflukket telefonboks - ja det var andre tider.


Roskilde Lokalarkiv omkring 1910

Roskilde Lokalarkiv omkring 1907

Ostermann's Manufacturhandel var i mange år en karakteristisk del af bybilledet i Skomagergade.


Grundlagt 1860 jfr. facadeskiltet, men billederne er taget efter 1874, da naboen Roskilde Tidende først startede sit virke der.


Billedet fra omkring 1910 viser, at der er skiftet facade efter 1907. Denne type facade med glasskilte ses flere steder - Schmidts konditori i Algade 15 får en sådan facade i 1914, og Monopol lidt længere ned ad Skomagergade får også dette karakteristiske udseende, da der åbnes i 1923.


Dateringen af billedet med brolæggerne kan med rimelig stor sandsynlighed fastlægges til 1893. Den firemandsbetjente "brolæggerjomfru" har en tydelig påskrift 19/9 93 -

Bygningen bag brolæggerne er tydeligvis den ombyggede udgave af Ostermann.


Boghandler Bent Flensborg har udgivet billedet fra 1907 som postkort, og han har i den forbindelse skrevet : "Lise Nørgaard har fortalt mig, at det nok mest var den, der var model til "Damernes Magasin" i "Matador"


I 2017 skriver cand.mag. Per Steenholdt en kort artikel i avisen "Paperboy" om Ludvig Ostermann, Damernes Magasin og privatboligen på Weysegangen 4.

Du kan læse artiklen her


Et lille kuriosum: På de to øverste billeder ser man tydeligt - i hvert fald i forstørrelse - at der lige under flagstangen på husfacaden står No 18. uagtet at det er nr. 11 og ligger blandt de ulige numre.

Forklaringen er den, at man formentlig helt op i 1890'erne i visse tilfælde har benyttet ejendommens matrikelnummer som identifikation.

Ejendommen i nr. 11 havde matrikelnummer 18, men ved folketællingen i 1890 kan man se at der er skiftet matrikelnummer for hele gaderækken, og nr. 11 har nu matrikelnummer 247.

Udlånt af Lars Rasmussen - 1893

Foto Birthe Ellebæk 2024

Foto Annette Ellebæk 2024

Roskilde Dagblad 15. april 1912

"Ostermanns Manufacturhandel" har også haft tilknyttet en eller flere "rejsende" repræsentanter, hvilket en stor rejsekuffert vidner om.


Den har haft nogle remme, som gjorde det muligt at spænde den på ryggen, og man må formode at der har været et passende udvalg af Ostermanns vare-sortiment i kufferten.


Om kunden så købte varen direkte, eller om der fandt senere levering sted i rette størrelse og mængde er uvist.


Der har næppe været behov for "hjemmebesøg" i Roskildes indre by, så det mest sandsynlige har nok været, at repræsentanten bevægede sig rundt i det nære opland.


Birthe Ellebæk - barnebarn af H.Mikkelsen Hansen - fortæller i 2024: 


"Kufferten stod sammen med en hatteæske på loftet, da min familie overtog ejendommen i Skomagergade 11. 

Kufferten står i dag hos mig, og hatteæsken hos min søster Annette.


Da jeg flyttede hjemmefra, gjorde kufferten i en periode glimrende fyldest som kombineret sofabord og et godt sted til linnedopbevaring, for den rummede godt med en højde på 48 cm, 68 cm bred og en dybde på 40 cm.  De oprindelige remme er forsvundet.


Hatteæsken er ikke så stor, men dog rummelig med en højde på 26½cm, 42 cm i længen og 31 i bredden."Byens endeløse stræde og  Puggepølsestræde

Der knytter sig noget helt særligt til den vestligste del af Skomagergade 11, idet der her - måske helt tilbage til 1100'tallet - fandtes et stræde, hvis navn må ha' ændret sig gennem årene.


Det er en kendsgerning, at man i tidernes morgen har kunnet gå fra det nuværende Skomagergade 11 og frem til Ringstedgade 3 - syd om den daværende Budolfi Kirke og kirkegård, som formentlig har været omgivet af en kirkegårdsmur - stensætning eller lignende. Det skulle også være sikkert, at den sidste del af strædet tæt på Ringstedgade har været kendt som "Puggepølsestræde".


Navnet på strædet tæt på Skomagergade var i de sidste år "Byens endeløse Stræde" - Om det tidligere har haft et andet navn er uvist.


Budolfi Kirke fra omkring år 1100 forsvandt i 1500'tallet - sandsynligvis nedbrudt efter en brand i 1523.

Det har næppe haft nogen betydning for tilstedeværelsen af "Puggepølsestræde", for det forekommer sandsynligt at dette stræde er opstået som en meget praktisk bagindgang til husene langs Skomagergade, og ikke mindst baghusene. Over tid er strædet dog nedlagt og opslugt af grundejerne langs Skomagergade - dog således at de fortsat benyttede en rende til afløb af deres spildevand ud mod Ringstedgade.


Lokalhistorikeren Arthur Fang fremfører dog den teori i sin bog om Roskilde fra 1945 (side 79) at de trafikale forhold omkring hjørnet af Skomagergade og Ringstedgade har været så umulige, at den  kørende trafik måtte finde andre veje - f.eks. via Puggepølsestræde, men imod denne teori taler Behrmanns bykort og udsagn om at indkørslen fra Skomagergade var forsynet med en port og en overligger, som grundet dårlig vedligeholdelse truede med at dratte ned i hovedet på de forbipasserende - altså et relativt smalt stræde beregnet til fodgængere. For at sige det mildt, så er det også mere end vanskeligt at forestille sig og redegøre for stedets trafikale forhold helt tilbage til 1100'tallet !


Strædets sidste ende mod Skomagergade har været der frem til omkring 1740, og navnet blev i folkemunde  - formentlig som en konsekvens af nedlæggelsen af både "Puggepølsestræde" og forbindelsen til Bredgade -  ændret til "Det endeløse Stræde" eller "Byens endeløse Stræde" - meget logisk da det jo ikke førte nogen steder hen.

Man kan undre sig over at denne del af strædet blev bevaret så længe, hvis det reelt endte i "ingenting"


Lokalhistorikerne Hendrik Behrmann (i 1832) og Jacob Kornerup (i 1894) har hver deres bud på hvordan et Roskildekort kunne tage sig ud i "gamle dage"  - og de har hver deres version af netop "Puggepølsestræde" og "Byens endeløse Stræde".

De behøver nu ikke at være uenige - det kommer jo lidt an på hvordan man definerer "ældre tider" og "gamle dage".

Udsnit af Jacob Kornerups kort fra 1894

Professor og lokalhistoriker Jakob Kornerup har på sit kort over "Roskilde i ældre tider" indtegnet "Puggepølsestræde" som går mellem Ringstedgade og ud i et unavngivet stræde mellem Skomagergade og Bredgade. Et sådant stræde kunne bestemt give god mening, men her kan senere byggeri i Bredgade eller andre forhold ha' blokeret for strædet, og kombineret med det nedlagte "Puggepølsestræde", ville resultatet logisk nok blive et lille stræde ind fra Skomagergade som endte blindt.


Du kan se hele Kornerups kort her


Desværre skriver Kornerup i sine tekster ikke mere om "Puggepølsestræde" eller det unavngivne stræde.

Det gamle strædes udmunding i Skomagergade lader sig meget præcist identificere til det nutidige Skomagergade 11.


Ejendommen med grundtakst nr. 153 er en nybygning med 5 fag til gaden fra lige efter 1735, hvor en stor brand lagde området øde.

Ejendommen købes på tvangsauktion i 1739 af rådmand Anders Rasmussen Lange, og det nævnes i skødet, at matriklen mod øst støder op til "byens endeløse Stræde".


Rådmanden videresælger allerede i 1740 til skomagermester Philip Hotzmann, men nu fremgår det af skødet, at "byens endeløse Stræde" var nedlagt, og man må så formode at arealet så er blevet en del af matr. nr. 154 - som pudsigt nok også var ejet af rådmanden !!  Rådmanden var en af byens helt store ejendomsbesiddere og indflydelsesrige mænd, så det har nok hjulpet den endelige afvikling af "byens endeløse Stræde" på vej.


På udsnittet af Ehlers kort fra 1791 kan man se, at husrækken netop her har været brudt og givet plads til det lille stræde, som måske har været der helt tilbage fra 1100'tallet.

Udsnit af Ehlers kort fra 1791

Sammenfletning af kort fra  Peter Høgsteds "Roskildekortet" 

Da Hendrik Behrmann i 1832 skriver sit stor værk om Roskilde, er en stor del heraf et kort med noter - herunder noter om "Puggepølsestræde" (21), og "Byens Endeløse Stræde" (19).


Når man læser begge noter giver det (nogenlunde) god mening, men det står ikke krystalklart, hvorfor "Byens Endeløse Stræde" er navngivet som det er. (se nedenfor)


Det kan ha' været en del af udfordringen for Behrmann at skulle vise og forklare to forskellige tidsaldre på samme kort.


Som det fremgår af kortet - som er en sammenfletning af kortet fra 1832 med et nutidigt kort - er Berhmanns kort ikke helt korrekt, men det er nu ikke mange meter galt.


Du kan selv kombinere kortene her


Lidt pudsigt at der i 1966 - ca. 125 år efter at "det Endeløse Stræde" blev nedlagt, blev etableret en ny gennemgang - "Passagen" -  til de bagvedliggende arealer nærmest samme sted.


kortnoter Behrmann 1832

Skomagergade 13

Lokalhistorisk Arkiv omkring starten af 1960'erne

Illustration fra "Danske byer og deres mænd" udgivet 1917

Frem til omkring 1966 var der en slagterforretning i nr. 13. I den sidste tid var det slagtermester Lehmann Weng.


Mange år tidligere var der i stueetagen i Skomagergade 13  salg af beklædningsgenstande - først var det primært herreekvipering, men siden specialiserede forretningen sig med børnetøj.


På billedet ser man til venstre for Christine Erbes forretning indgangen til baghusets virksomhed "Jensen - Salteri og Røgeri", og til højre i nr. 15A er på tidspunktet Chr. Harnacks lædervareforretning.


Billedet kan dateres til tiden mellem 1904, hvor Lædervareforretningen etableres i nr. 15A, og 1917, hvor boghandler Henrik Jensen flytter ind i lokalerne.


Det forekommer sandsynligt at billedet er taget omkring 1916 til brug for udgivelsen af "Danske byer og deres mænd" i 1917
Dagbladet maj 1898

Dagbladet maj 1899

Dagbladet nov. 1915

En forretningsadresses skæbne kan ret præcist følges via annonceringer i Roskilde Dagblad.  Chr. Harnack holder udsalg i 1898 begrundet med "Handels-Ophævelse", hvilket vel skal forstås som forretningsophør. Hvor længe udsalget varer og hvornår Harnach forlader adressen vides ikke, men vi kan se at Andreas Erbe åbner en tilsvarende forretning på stedet i maj 1899. Da Erbe falder bort, er det enken Christine, der fører forretningen videre, og det ser ud som om at det er hende der specialiserer sig i børnetøj, og navnet må være så godt indarbejdet, at da T.Hald overtager forretningen, vælger han at kalde den "Christine Erbes Eftf. (Th.Hald)"

Der findes kun yderst sparsomt billedmateriale fra Skomagergade 13.


Der er så vidt vides kun to billeder af hele facaden ( fra tiden lige før 1966 og et fra omkring 1917), og så et Hude-foto af baghuset, hvor der var salteri og røgeri.


Det var mange år før køleskabet og dybfryseren blev opfundet, så behovet for at kunne langtidsopbevare diverse fødevarer var absolut en nødvendig ting, så mange Roskildensere har sikkert haft deres gang ind til baghuset i nr. 13


Baghuset var som det kan ses i 2 plan  - lyst kalket og med tegltag og en trappe op til det, der sikkert har været alm. beboelse.


Under halvtaget til venstre side er røgvarerne blevet hængt ud til afsvaling - og mon ikke den stor runde tønde er fyldt med salt !


Både forhus og baghus blev nedrevet i 1966, da den nye forretningsejendom skulle bygges.


Lokalhistorisk arkiv, Hude -  1905

Roskilde Avis 27. oktober 1856

I 1848 erhverver hattemager Johan Jacob Pætges ( 1808-1871) ejendommen, og man må formode at han har haft sin hattemagervirksomhed i stueetagen ud mod Skomagergade.

Pætges drev sin virksomhed på stedet frem til sin død i 1871.


Som det fremgår af en annonce fra 1856, etablerer han det år en røgeri- og salterivirksomhed i baggården - en virksomhed som stadig var kørende i 1916 og sikkert også længere.


Johan Jacob Pætges og hans bror skomager Joseph Frederik Pætges (1809-1876), som drev sin skomagervirksomhed i Algade 36, var et par absolut kendte profiler i byen.

Hattemageren og røgeriejeren var også byens torvemester i mange år, og dertil var han politibetjent og medlem af borgervæbningen.


Skomageren havde ikke mindre travlt som oldermand for skomagerlauget fra 1840-1868, tambourmajor i borgervæbningen, bedemand og medlem af ligbærerlauget, formand for fugleskydningsforeningen fra 1861-1876, og dertil festarrangør ved klubballer og forsanger ved mange fester.


De var ud af en større søskendeflok på 8-9 stykker opvokset i København, og vi ved at yderligere en yngre bror - Anton Pætges - lagde vejen forbi Roskilde, idet han som skuespiller medvirkede ved en forestilling på hotel Prindsen i 1850 - og den mest kendte af søskendeflokken var såmænd skuespillerinden Johanne Louise Heiberg, der dog så vidt vides ikke plejede omgang med brødrene i Roskilde.


Lokalhistorikeren Eva Tønnesen har i sin bog om "Gæve og grumme mænd i Roskilde" ( årbog 2018 for Historisk Samfund for Roskilde Amt) skrevet ganske underholdende om de to Pætges-brødre.


Du kan læse artiklen her

Skomagergade 15A

Lokalhistorisk arkiv , foto Fl. Steensbech 1969

I 1969 forsvandt ejendommen Skomagergade 15 A - og dermed Henrik Jensens boghandel, som havde ligget der siden 1917.  Inden da boede Henrik Jensen i Skomagergade 9, hvor han etablerede sig  i 1911. Boghandler Henrik Jensen drev forretningen i 50 år frem til sin død i 1961, hvor enken og deres søn drev forretningen videre indtil den lukkede i 1968


Billedet med byggetomten er pladsen mellem Hami ( nr. 11-13)  og Passagen ( nr. 15B) og på facadebilledet kan man dels se den tomme bygning og dels at Hami Supermarked på tidspunktet ikke havde samme udstrækning som i dag.


Lokalhistorisk arkiv , foto Fl. Steensbech 1968

Lokalhistorisk arkiv , omkring 1935

Henrik Jensens boghandel umiddelbart før lukningen og på et tidspunkt i 1930'erne - 1935 eller kort tid derefter, for et nærstudium af plakaterne i døren viser en film- og en pladeudgivelse, som i begge tilfælde fandt sted i 1935


Dagbladet oktober 1917

Der findes ganske mange eksempler på at forretningerne i byens hovedgade holdt flyttedag, når mere attraktive lokaler blev ledige. Det gjorde sig også gældende for Henrik Jensens boghandel, som må ha' haft trange kår i Skomagergade 9 - men til gengæld fandt lokaler i nr. 15A, som gjorde fyldest fra oktober 1917 og helt frem til 1968.


Lokalhistorisk arkiv, 1904

Indtil 1904 fremstod ejendommen som en beboelsesejendom med høj kælder, og er let genkendelig i forhold til den ombygning der må ha' fundet sted dette år, hvor læderhandler Pfeiffer ser ud til at ha' etableret sig.


Det er næppe den oprindelige ejendom fra lige omkring 1738 vi ser - så vi kender ikke umiddelbart udseendet af den østlige fløj, som blev tilføjet til naboejendommen nr. 15B - Hamborger Herberg.


Grunden har formentlig været en brandtomt, og fristende for ejeren af Hamborger Herberg, som på den måde fik tilført god gårdsplads, og kunne tilbyde fælles indgang til denne.


Ejendommen på billedet er således sandsynligvis opført senere. Aftegningen af et skilt ved kældernedgangen antyder, at der tidligere har været en form for forretning i kældereren, og Fanny Fang fortæller da også i 1934, at der var indrettet værtshus her "helt op til vores tid".


Det er interessant at se en smule af nr. 13, hvor Christine Erbe drev sin forretning med børnetøj.

Til højre aner man lige skiltningen med Gl. Postgaards gårdsplads og staldrum.


På billedet af Christine Erbes facade ser man omvendt en smule af nr. 15 - lige præcis nok til at man kan se postkassen.


Så sent som i 1964 kunne man i porten ind til gården bag nr.15A og 15B se "beviset" på at de to ejendomme har en fælles fortid. I porten ser man her til venstre tre trappetrin, som kun kan ha' ført op til en dør ind til nr. 15A

Lokalhistorisk arkiv, Henrik Clausen, 1964