Skomagergade 30

Skomagergade 30


foto KB 2014

Hjørneejendommen Skomagergade 30/Karen Olsdatter Stræde 2 er en kombineret erhvervs- og boligejendom med forretningslokaler i stueetagen og en privatbolig på 1. sal.


Ejendommen udgør det vestlige hjørne af ejendomskomplekset Skomagergade 28 og 30 med sidebygninger i Karen Olsdatterstræde 2 og 4A og 4B. Nr. 30 er selvstændigt matrikuleret, men har haft ejer fælles med nr. 28 siden 1974.

Uagtet det fælles ejerforhold, fremtræder nr. 30 visuelt som "sin egen" - et godt bidrag til variationen i Skomagergades bebyggelse.


Ejendommen på stedet i 1735 nedbrændte sammen med de øvrige ejendomme i nærheden i forbindelse med den store brand i byen det år. Der blev nybygget efter branden, men uden tvivl lidt mere beskedent end tidligere. Der har været tale om en ejendom i en etage på 4 fag mod Skomagergade og en lille kvist på to fag, og en mindre sidefløj på langs Karen Olsdatter Stræde - en type ejendom som senere gik under navnet "ildebrandshus".  Siden er der så tilføjet en 1. sal mod Skomagergade og sidefløjen.


Længere mod nord i Karen Olsdatter Stræde har der været bygget en selvstændig ejendom, som siden blev sammenbygget med "hovedejendommen". Denne ejendom - som vi i dag kender som Karen Olsdatter Stræde 2 -  er selvstændigt beskrevet, og du kan finde beskrivelsen her


foto KB 2022

Lokalhistorisk Arkiv - teknisk forvaltning 2002

2022 finder vi modetøjsforretningen "Miss Match" på stedet, hvor den har været siden omkring 2007.


Inden da var det "Noa Noa" - ligeledes med dame-modetøj m.m., der startede sin tid i Roskilde her. 


"Noa Noa" flyttede omkring 2007 til Skomagergade 8

Lokalhistorisk Arkiv - i 1980'erne

I 1974 købte naboen i nr. 28 isenkræmmer Kaj Holmbom hjørneejendommen, og i 1979 indrettede han en lædervare-forretning med navnet "Hjørnet".


Da Kaj Holmbom i 1993 reducerede sine mange forretningsaktiviteter betydeligt, blev forretningen udlejet til "Noa Noa".Illustration Jul i Roskilde 1951

Maj 1929 Lokalhistorisk Arkiv 

I perioden inden 1979 har der været en trikotageforretning, hvor der findes billeddokumentation af facaden med navnet S.P. Møller gennem mange år. Trikotagehandler Møller døde i 1940, og den blev sandsynligvis drevet videre af nogle af hans døtre under samme navn. Fra 1961 overtager Werner og Karen Margrethe Olsen, som under navnet "S.P. Møllers Eftf" - driver forretningen frem til 1979, hvor Kaj Holmboms lædervareforretning tager over.


Trikotagehandler S.P. Møller købte ejendommen i 1925. Allerede ved folketællingen i 1911 finder vi Søren Petersen Møller (f. 1862) - tilflytter fra Odense med hustru og 7 børn boende i naboejendommen nr. 30, men han må ha' drevet virksomhed et andet sted i byen,  for der var en "Colonial- oste- og delikatessehandel" i hjørneejendommen frem til 1925. Den er etableret i 1908 af Chr. Andersen, som samme år har købt ejendommen, men i folketællingen 1911 finder vi Jens Peter Andersen som lejer og med stillingsbetegnelsen forretningsbestyrer. Mon ikke det er Chr. Andersens søn, for i 1919 er det ham der køber ejendommen og fortsætter driften indtil S.P. Møller tager over med sin trikotageforretning.

18.dec. 1919 Roskilde Dagblad

27. marts 1908 - Roskilde Dagblad

Lokalhistorisk arkiv   omkring 1916

Lokalhistorisk arkiv   mellem  nov.1906 og marts 1908

Roskilde Dagblad 4. november 1906

I november1906 åbner søstrene Bjørn-Henriksen deres butik med postpapir, skrivemateriel, postkort, kunstige blomster m.v., og der tilbydes bogbinderi.


Det er en nærliggende tanke, at det kunne være søstrene, der har bestilt et billede til et postkort, som viser deres nye forretning.


Det er dog en forretning med en kort levetid, for allerede i marts 1908 bliver den erstattet af en ostebutik.


Inden da, har der med stor sandsynlighed været en forretning med (herre?)ekvipering.

Ejeren af ejendommen i 1901 er enken efter skræddermester P. Hansen, som nævnes som ekviperingshandler med sønnen Peter som forretningsbestyrer, og det er sønnen der har overtaget ved folketællingen i 1906

Lokalhistorikeren Fanny Fang har i "Jul i Roskilde" årgangene 1931 og 1947 omtalt hjørneejendommen Skomagergade 30/Karen Olsdatter Stræde 2, og teksten udelader ingen tvivl om at der i snedkermester Peter Severin Nimbs ejertid ( 1852-1873) har været et kombineret værtshus/herberg på stedet.


Om Nimb har overtaget fra den tidligere ejer, eller om den senere ejer har videreført virksomheden ved vi ikke.


Teksten fra de to artikler taler for sig selv.


Navnet "Svanen" levede videre i nabolaget, idet gæstgivergården i Skomagergade 44 omkring århundredeskiftet havde samme navn, og da Ole og Lis Holm i 1980'erne indrettede en 1. sal i naboejendommen nr. 42 (en udvidelse til "Club 42) fik lokalet også navnet "Svanen".

Jul i Roskilde 1947

Jul i Roskilde 1931

Lokalhistorisk Arkiv - omkring 1865

Tegningen fra omkring 1865 viser bl.a. Skomagergade 30 fra et tidspunkt, hvor der var bygget 1.sal, og det var i den periode, hvor værtshuset/herberget "Den Hvide Svane" har været i ejendommen.


Man ser tydeligt, at der hænger et skilt på gavlen - det er dog ikke muligt at se, om der på skiltet er den svane, som Fanny Fang senere har omtalt.

Lokalhistorikeren og cand.mag Per Steenholdt har i 2022 kortlagt de tidligste ejerforhold ved en gennemgang af tingbøger, brandtaksationer og folketællinger.


1974 -           Isenkræmmer Kaj Holmbom og nu hans datter Tina Holmbom

1925 - 1974  Manufakturhandler S.P. Møller og senere hans enke og endelig to af deres døtre

1919 - 1925  købmand J.P. Andersen

1908 - 1919  købmand Chr. Andersen

1906 - 1908  frøknerne Antonia, Elna og Ketty Bjørn Henriksen

1894 - 1906  forretningsbestyrer (ekvipering)  Peter Thorvad Maria Hansen

1873 - 1894  kunstdrejer William Otto Peter Rasmussen

1852 - 1873  snedkermester /værtshusholder m.v. Peter Severin Nimb

1838 - 1852  slagtermester Jens Bruun

1826 - 1838  hjul-og karetmager Christian Ludvig Johansen

1786 - 1826  hjulmager Frederich With

1746 - 1786  sadelmager Henrich Appeldorn

1735 - 1746  sadelmager Christen Larsen( måske Lauritzen) - som sandsynligvis også var ejer før branden i 1735


Hvis vi ser bort fra Holmbom-familien og manufakturhandler S.P. Møller, som qua deres mangeårige tilstedeværelse på adressen er kendte af mange nulevende Roskildeborgere, så ser det ikke ud til at der blandt rækken af ejere gemmer sig personer, som på anden måde har indskrevet sig i lokalhistorien, lige bortset fra Peter Severin Nimb som ejer af værtshuset/herberget "Den Hvide Svane"


Det bekræfter jo i nogen grad det faktum, at jo længere man kom væk fra "magtens centrum" centreret omkring byens torv, jo mere ser vi ejendommene beboet af "almindelige" gode roskildeborgere og mindre håndværks- eller detailhandelsvirksomheder.


Siden starten af 1900'tallet har ejendommen været præget af detailhandel kombineret med privatboliger, og tidligere ser vi nogle beslægtede virksomhedstyper, der tydeligvis (fra 1786) har krævet en form for "snedkerværksted".


Vi ved at der i bagbygningerne hos naboen Skomagergade 28 i mange år tilbage har været snedkerværksteder, så det er en nærliggende tanke, at nogle af ejerne/lejerne i nr. 30 har lejet sig ind hos naboen.

Marmillod 1765

Ehlers 1791

Et lille udsnit af Marmillods kort fra 1765 viser ejendommens facade mod Skomagergade og den lille fløj mod Karen Olsdatter Stræde - der er et ubebygget areal mellem fløjen bag Skomagergade 30 og en relativt stor selvstændigbygning "på tværs" længere mod nord. Kortets nøjagtighed skal nok tages med "et stort gran salt".


Situationen er uændret i 1791, men nok lidt mere præcist beskrevet.


I 1845 er en tilbygning mellem de to ejendomme registreret, men med et underligt "hul", formentlig for at sikre fortsat plads til den udvendige trappe op til 1. sal på Karen Olsdatter Stræde 2   - i 1879/80 er facaden mod strædet lukket - men nu er der et lille gårdareal bag facaden, og nye adgangsforhold til 1. sal formentlig etableret.

Tronier 1845

Geodatstyrelsen 1879/80

Karen Olsdatter Stræde 2 har altså oprindeligt været en helt selvstændig bygning, som også er selvstændigt beskrevet, og du kan finde beskrivelsen her